Speciality
Location
Availability

7:00 AM - 11:30 PM

Consultation fees

free - 1000+

dr. milind-parikh-urologistMP

Dr. Milind Parikh  

Urologist

Dr. Milind P Parikh

dr. dp-karmarkar-pediatricianDK

Dr. Dp Karmarkar  

Pediatrician

Dr Dp Karmarkar

dr. makarand-khochikar-urologistMK

Dr. Makarand Khochikar  

Urologist

Dr. Makarand Vishnu Khochikar

dr. bhaskar-prani-orthopedistBP

Dr. Bhaskar Prani  

Orthopedist

Dr. Bhaskar Prani

dr. umesh-joshi-orthopedistUJ

Dr. Umesh Joshi  

Orthopedist

Dr. Umesh Joshi

dr. ashok-purohit-entAP

Dr. Ashok Purohit  

ENT

Dr. Ashok Purohit

dr. sudhir-shah-orthopedistSS

Dr. Sudhir Shah  

Orthopedist

Dr. Sudhir Shah

dr. ashraf-qadri-pediatricianAQ

Dr. Ashraf Qadri  

Pediatrician

Dr Ashraf Qadri

dr. ruta-kulkarni-orthopedistRK

Dr. Ruta Kulkarni  

Orthopedist

Dr. Ruta Kulkarni

dr. shrikant-deshpande-orthopedistSD

Dr. Shrikant Deshpande  

Orthopedist

Dr. Shrikant Deshpande